Рівне Медіа
Словацького 4-6 Рiвненська область, Рiвне
+380676111844

Рівненським абітурієнтам на замітку: програма ЗНО з іноземних мов в магістратуру

фото ілюстративне

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затверджена наказом МОН № 411 від 28 березня 2019 року.

ВСТУП

Програма єдиного вступного іспиту створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2). Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетентності уніфіковано за видами і формами завдань. У Програмі враховано особливості англійської, іспанської, німецької та французької мов.

Об’єктами оцінки є мовленнєва компетентність у читанні, а також мовні лексичні та граматичні компетентності. Зміст тестових завдань ґрунтується на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого в країнах, мову яких вивчають, відповідно до сфер спілкування і тематики текстів, визначених цією Програмою.

УЧАСНИКИ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

У єдиному вступному іспиті з іноземної мови беруть участь особи, які бажають вступити на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), (далі - кандидати).

МЕТА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Визначити результати навчання кандидатів з іноземної мови за шкалою 100-200 балів на основі кількості балів, набраних ними за виконання завдань предметного тесту з іноземної мови.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ТЕСТУ

Частина І. ЧИТАННЯ

Мета - виявити рівень сформованості вмінь кандидатів самостійно читати і розуміти автентичні тексти за визначений проміжок часу.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності в читанні зорієнтовані на різні стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання).

Для створення тестових завдань використовують автентичні тексти з друкованих періодичних видань, інтернет-видань, інформаційно-довідкових і рекламних буклетів, художньої літератури.

Тексти для ознайомлювального читання можуть містити до 5% незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання - до 3%, про значення яких можна здогадатися з контексту за словотворчими елементами та за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).

Загальний обсяг текстів становить до 2 500 слів.

У предметних тестах оцінюють уміння кандидатів розуміти прочитаний текст, виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки на основі прочитаного.

Кандидат уміє:

 • читати текст і визначати мету, ідею висловлення;
 • читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
 • читати та виокремлювати необхідні деталі з текстів різних типів і жанрів;
 • диференціювати основні факти та другорядну інформацію;
 • розрізняти фактичну інформацію та враження;
 • розуміти точки зору авторів текстів;
 • працювати з різножанровими текстами;
 • переглядати текст або серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання;
 • визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між його частинами;
 • встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі.

Частина II. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Мета - виявити рівень сформованості мовленнєвих і мовних граматичних і лексичних компетентностей кандидатів.

Кандидат уміє:

 • аналізувати й зіставляти інформацію;
 • правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури;
 • встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту.

Лексичний мінімум вступника складає 2 500 одиниць відповідно до сфер спілкування і тематики текстів, визначених цією Програмою.

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ І ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

I. Особистісна сфера

 • Повсякденне життя і його проблеми.
 • Сім’я. Родинні стосунки.
 • Характер людини.
 • Помешкання.
 • Режим дня.
 • Здоровий спосіб життя.
 • Дружба, любов.
 • Стосунки з однолітками, у колективі.
 • Світ захоплень.
 • Дозвілля, відпочинок.
 • Особистісні пріоритети.
 • Плани на майбутнє, вибір професії.

II. Публічна сфера

 • Погода. Природа. Навколишнє середовище.
 • Життя в країні, мову якої вивчають.
 • Подорожі, екскурсії.
 • Культура й мистецтво в Україні та в країні, мову якої вивчають.
 • Спорт в Україні та в країні, мову якої вивчають.
 • Література в Україні та в країні, мову якої вивчають.
 • Засоби масової інформації.
 • Молодь і сучасний світ.
 • Людина і довкілля.
 • Одяг.
 • Покупки.
 • Харчування.
 • Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.
 • Україна у світовій спільноті.
 • Свята, пам’ятні дати, події в Україні та в країні, мову якої вивчають.
 • Традиції та звичаї в Україні та в країні, мову якої вивчають.
 • Видатні діячі історії та культури України та країни, мову якої вивчають.
 • Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини України та країни, мову якої вивчають.
 • Музеї, виставки.
 • Живопис, музика.
 • Кіно, телебачення, театр.
 • Обов’язки та права людини.
 • Міжнародні організації, міжнародний рух.

III. Освітня сфера

 • Освіта, навчання, виховання.
 • Студентське життя.
 • Система освіти в Україні та в країні, мову якої вивчають.
 • Робота і професія.
 • Іноземні мови в житті людини.

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Іменник

 • Граматичні категорії (однина та множина, присвійний відмінок).
 • Іменникові словосполучення.
 • Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, абстрактні іменники, речовини, збірні поняття).

Артикль

 • Означений і неозначений.
 • Нульовий артикль.

Прикметник

 • Розряди прикметників.
 • Ступені порівняння прикметників.

Числівник

 • Кількісні, порядкові та дробові числівники.

Займенник

 • Розряди займенників.

Дієслово

 • Правильні та неправильні дієслова.
 • Спосіб дієслова.
 • Часо-видові форми.
 • Модальні дієслова.
 • Дієслівні форми (інфінітив, герундій, дієприкметник).
 • Конструкції з дієслівними формами (складний додаток, складний підмет, складний присудок).

Прислівник

 • Розряди прислівників.
 • Ступені порівняння прислівників.

Прийменник

 • Типи прийменників.

Сполучники

 • Види сполучників.

Речення

 • Прості речення.
 • Складні речення.
 • Безособові речення.
 • Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів).

Пряма й непряма мова

Словотвір

ІСПАНСЬКА МОВА

Іменник

 • Граматичні категорії іменника (рід, число).

Артикль

 • Означені артиклі.
 • Неозначені артиклі.
 • Нейтральній артикль Іо.

Прикметник

 • Граматичні категорії прикметника (рід, число).
 • Ступені порівняння прикметників.
 • Узгодження прикметників з іменниками.
 • Вживання дієслів ser та estar з прикметниками.
 • Неозначені прикметники.

Числівник

 • Кількісні числівники. Порядкові числівники.

Займенник

 • Особові займенники. Присвійні займенники.
 • Вказівні займенники.
 • Неозначені ствердні займенники.
 • Неозначені заперечні займенники.
 • Відносні займенники. Зворотні займенники.
 • Питальні займенники. Окличні займенники.

Дієслово

 • Спосіб дієслова (дійсний, умовний, наказовий).
 • Творення та вживання дієслів дійсного способу (Modo Indicativo).
 • Творення та вживання дієслів умовного способу (Modo Subjuntivo).
 • Творення та вживання дієслів наказового способу (Modo Imperativo).
 • Неособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметник, герундій).
 • Конструкції з неособовими формами дієслова.
 • Пасивний стан дієслова.

Прислівник

 • Утворення прислівників із суфіксом -mente.
 • Ступені порівняння прислівників.
 • Прислівники часу.
 • Прислівники місця.
 • Прислівники способу дії.
 • Модальні прислівники.
 • Прислівникові звороти.

Прийменник

 • Прості прийменники.
 • Складні прийменники.

Сполучник

 • Сполучники сурядності.
 • Сполучники підрядності.

Пряма й непряма мова

НІМЕЦЬКА МОВА

Іменник

 • Утворення множини іменників.
 • Відмінювання іменників.

Прикметник

 • Відмінювання.
 • Ступені порівняння.
 • Субстантивовані прикметники.

Числівник

 • Кількісні числівники.
 • Порядкові числівники.
 • Дробові числівники.

Займенник

 • Розряди займенників.

Дієслово

 • Допоміжні дієслова.
 • Слабкі та сильні дієслова.
 • Модальні дієслова.
 • Зворотні дієслова.
 • Дієслово lassen.
 • Дієприкметник I, II.
 • Минулий час Perfekt. Минулий час Präteritum.
 • Давноминулий час Plusquamperfekt.
 • Майбутній час Futur I.
 • Наказовий спосіб дієслів Imperativ.
 • Умовний спосіб Konjunktiv II допоміжних і модальних дієслів.
 • Заміщення умовного способу Konjunktiv II формою würde + Infinitiv.
 • Konjunktiv II у нереальних умовних підрядних реченнях.
 • Інфінітив пасивного стану.
 • Пасивний стан з модальними дієсловами.
 • Умовний спосіб Konjunktiv I (непряма мова).
 • Умовний спосіб Konjunktiv I (непряма мова з модальними дієсловами).
 • Форми минулого часу Perfekt та Plusquamperfekt активного стану з модальними дієсловами.

Прислівник

 • Ступені порівняння.
 • Займенникові прислівники.

Прийменник

 • Прийменники з Akkusativ. Прийменники з Dativ.
 • Прийменники з Dativ/Akkusativ. Прийменники з Genitiv.

Речення

 • Інфінітив активного стану з часткою zu та без zu.
 • Інфінітивні конструкції: um ... zu + Infinitiv; statt... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv; haben/sein + zu + Infinitiv.
 • Складносурядне речення.
 • Складносурядне речення з подвійними сполучниками entweder ... oder, nicht nur ... sondern auch, weder ... noch, sowohl ... als auch, bald ... bald.
 • Складнопідрядне речення.
 • Типи складнопідрядних речень.

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Іменник

 • Граматичні категорії іменника (рід, число).

Артикль

 • Означені артиклі.
 • Неозначені артиклі.
 • Частковий артикль.

Прикметник

 • Граматичні категорії прикметника (рід, число).
 • Присвійні прикметники.
 • Вказівні прикметники.
 • Ступені порівняння прикметників.

Числівник

 • Кількісні числівники.
 • Порядкові числівники.

Займенник

 • Особові займенники.
 • Наголошені займенники.
 • Питальні займенники.
 • Неозначені займенники.
 • Неозначений займенник on.
 • Займенники в ролі прямого й непрямого додатків.
 • Займенники en та у.
 • Відносні займенники.

Дієслово

 • Ствердна форма. Заперечна форма. Питальна форма
 • Часові форми дійсного способу дії (Indicatif).
 • Часові форми умовного способу дії (Conditionnel).
 • Subjonctif.
 • Наказовий спосіб дії (Impératif).
 • Герундій.
 • Дієприкметник.
 • Пасивний стан.
 • Узгодження часових форм у складних реченнях.

Прислівник

 • Прислівники частоти.
 • Кількісні прислівники.
 • Прислівники способу дії.
 • Прислівники часу.
 • Утворення прислівників із суфіксом -ment.
 • Ступені порівняння прислівників.

Прийменник

 • Прийменники місця. Прийменники часу.

Сполучник

 • Сполучники сурядності.
 • Сполучники підрядності.

Читати також