У рівненському університеті готуватимуть майбутніх психологів

нувгп

НУВГП пропонує навчання за напрямком Психологія. 

Код 053

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів 240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та успішний захист бакалаврської випускової роботи).

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2,3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування
психічних явищ в контексті професійних завдань
Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку
психічних явищ
Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань в т.ч. з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити
самостійні висновки
Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний
інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження
та технології психологічної допомоги
Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного
матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження
Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного
дослідження, формулювати аргументовані висновки.
Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для поінформованої
аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези досліджень.
Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі
професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.
Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію,
модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.
Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних дій.
Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до запиту.
Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості.
Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань.
Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (навчальна практика, та дві виробничі практики).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Керівник освітньої програми контактна особа

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються професійною діяльністю у сфері психології.

Кафедри, які забезпечують виконання програми

Упорядники інформаційної сторінки