Рівне Медіа
Словацького 4-6 Рiвненська область, Рiвне
+380676111844

У рівненському університеті ввели нову освітню спеціальність

фото ілюстративне

Національний університет водного господарства та природокористування розпочав нову освітню програму за напрямком "Релігієзнавство".

Код 031

Освітні програми

Релігійні комунікації та комунікаційні засоби сучасної культури. Етичні основи релігії та консультаційна діяльність в соціальній та військовій сферах.

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Наявність повної загальної середньої освіти.

Форма навчання

Денна/заона (дистанційна)

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит та успішний захист бакалаврської випускової роботи.

Загальний профіль програми

протягом 4 років навчання вивчаються соціально-гуманітарні, фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

1. Уміти аналізувати світові релігійні процеси та проектувати їх на вирішення міжконфесійних відносин в Україні.
2. Аргументувати зв'язки морально-етичних доктрин релігій світу із загальнолюдськими моральними уявленнями.
3. Об'єктивно оцінювати досягнення культури та релігійних феноменів, пояснювати феномен культурних та релігійних комунікацій.
4. Проводити експертну діяльність у сфері обігу історичних і культурних цінностей, предметів старовини і мистецтва.
5. Формувати стратегії пошуку діалогу між представниками різних конфесій, аналізуючи кризові стани суспільства, задля досягнення громадянської злагоди в суспільстві.

Практика/Стажування

чотири практики відповідно до навчального плану (навчально-мовна практика «Вступ до фаху», виробнича (соціологічна), виробнича, переддипломна практика)

Керівник освітньої програми контактна особа

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю повинні вміти аналізувати релігійні відносини, комунікаційні процеси, стан релігійної культури, вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у різних сферах функціонування релігії в суспільстві та життєдіяльності людини. 
Набути практичних навиків у сфері релігійної комунікації та релігійно-етичних основ консультаційної діяльності. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців на рівні В1 та В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Використання програмного забезпечення для систем комунікації, вміння розробляти WEB-сайти і володіння основними методиками інформаційного маркетингу та комп’ютерної графіки. 
Випускник зможе:
Розробляти:
засоби інформаційно-релігійної аналітики суспільних процесів;
заходи релігійно-психологічної реабілітації;
науково-дослідні проекти з питань релігійної опіки особового складу.
Керувати:
установою, службою, відділом, підрозділом; 
прес-центром;
туристичним підприємством.
Аналізувати
релігійні відносини, комунікаційні процеси, стан релігійної культури;
практичні проблеми у різних сферах функціонування релігії в суспільстві та життєдіяльності людини.
Організовувати:
об’єктивне донесення релігійної інформації до громадськості;
реалізацію медіа-проектів релігійно-морального змісту та поширення релігійної інформації з використанням сучасних інформаційних комунікаційних технологій;
профілактику негативних явищ із застосуванням різних видів консультування і корекції міжособистісних стосунків.
Випускник зможу працювати:
консультантом у структурі органів державної влади з релігійних питань, менеджером туристичної фірми, фахівцем з комп’ютерних комунікацій у сфері релігії, експертом у сфері проведення державної релігієзнавчої експертизи, інформаційно-релігійним аналітиком (журналістом), психологом-консультантом, соціологічним аналітиком у силових відомствах, службах зайнятості, соціального захисту, співробітником в науково-дослідних та музейних центрах.

Виконання програми забезпечують кафедри

Кафедра прикладної математики

Кафедра філософії

Кафедра іноземних мов

Кафедри, які забезпечують виконання програми

Упорядники інформаційної сторінки

Читати також