Рівне Медіа

Рівненським підприємцям на замітку: що робити, якщо прийшов інспектор праці?

https://news.dtkt.ua

Про порядок дій у разі проведення інспектором з праці інспекційного відвідування розповідає сайт Дебет-Кредит.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок проведення інспекційного відвідування

КУ – Конституція України;

Закон – ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» + (див. рішення ВС від 22.03.2018 р., справа №697/2073/17);

Порядок з контролю – Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

Конвенція МОП – Конвенція Міжнародної організації праці №81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі.

Загальні права

  1. вимагати від посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 КУ);
  2. бути поінформованим про свої права та обов’язки (ст. 10 Закону);
  3. відмовитися давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (ст. 63 КУ); Суб’єкт господарювання, посадові особи суб’єкта господарювання – юридичної особи не несуть відповідальності за відмову надавати пояснення щодо діяльності суб’єкта господарювання (п. 4 ст. 12 Закону);
  4. на професійну правничу допомогу (ст. 59 КУ);
  5. на захист прав і свобод людини судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55 КУ);
  6. вимагати трактування норми Закону в інтересах суб’єкта господарювання у разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків суб’єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю) (п. 7 ст. 4 Закону).

Інспекційне відвідування (інспектор праці може приходити без повідомлення)

1. Розпочати та забезпечити протягом усього відвідування фіксацію процесу засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу (п. 8 ст. 4 Закону);

2. Залучити до перевірки третю особу з метою захисту своїх прав та законних інтересів (адвоката) (ст. 20 Закону);

3. Вимагати пред’явлення службового посвідчення, оформленого належним чином. Перевірити наявність інформації про посвідчення в реєстрі посвідчень інспекторів праці (п. 3п. 9 Порядку з контролю);

4. Вимагати пред’явлення посвідчення (направлення) на інспекційне відвідування, оформленого належним чином. (ч. 5ч. 3 ст. 7ст. 10 Закону).

5. Вимагати від уповноваженої посадової особи внесення запису про проведення виїзної перевірки до відповідного журналу перевірок (за його наявності) (пп. 4 п. 14 Порядку з контролю);

6. Забезпечити, особу, що проводить інспекційне відвідування робочим місцем (п. 11 Порядку з контролю);

7. Надати на вимогу посадової особи необхідні документи. Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання (п. 12 Порядку з контролю) + (Вимагати від інспектора письмового запиту про надання документів з чітким переліком, терміном надання документів. Строки надання документів не встановлено тому, якщо не встигаєте необхідно у письмовому вигляді повідомити про не можливість надання у строк вказаний у запиті);

8. У разі не можливості надання певних документів повідомити, що на даний час вони відсутні. У разі відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об’єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення документів. На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування зупиняється (п. 18 Порядку з контролю)

9. Не надавати з метою вилучення оригінали документів та ін. Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством. (ч. 10 ст. 4 Закону);

10. Не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі (п. 14 Порядку з контролю):

  • відсутності службового посвідчення;
  • відсутності посвідчення (направлення) на перевірку (ст. 10 Закону);
  • якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;
  • якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені п. 10 Порядку з контролю;

Допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні та/або проведенні перевірки, у зв'язку з чим за умови такого допуску підставою для скасування рішення може бути лише неправильність його прийняття по суті.

11. У разі якщо хочуть отримати якусь інформацію від працівника наодинці, вимагати участь адвоката для такого працівника. Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право: наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення (п. 11 Порядку з контролю);

12. У разі залучення правоохоронних органів зазначити, що вони залучаються лише за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів (пп. 4 п. 11 Порядку з контролю);

13. Подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису (п. 14 Порядку з контролю);

14. Підписати акт із зауваженнями. Якщо об’єкт відвідування не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною (п. 21 Порядку з контролю). В подальшому подати свої зауваження до акту в письмовому вигляді. Зауваження можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів з дати підписання акта (п. 21 Порядку з контролю);

15. Виконати обов’язковий до виконання припис. Повідомити про виконання. У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються. Заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування (п. 2829 Порядку з контролю);

16. Оскаржити рішення інспектора. Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці (п. 30 Порядку з контролю).

17. Оскаржти акт перевірки та припис в суді. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч. 2 ст. 122 КАСУ). Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень (ч. 4 ст. 122 КАСУ).

Читати також